• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Партида в АОП на ДКЦ- 1 Пловдив ЕООД - 446

Лица за контакт:
1. Анка Жаркова- тел. 032/626124

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. гр. Пловдив пл. Понеделник пазар №5ПРОЦЕДУРА С ОБЯВА

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД”
Публикувана на 23.03.2020г.
с №  в АОП 9097492 от 23.03.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 9097492

Обявление ОП

Информация за процедурата

Документация

Заповед - Публикувано на 01.06.2020г.

Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 01.06.2020г.

Заповед за смяна на изпълнител - Публикувано на 16.06.2020г.

Договор за доставка - публикуван на 30.06.2020г."Обобщена информация за 2019 г. по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП": Свали от тук - публикувано на 17.03.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
Публикувана на 20.02.2020г.
с №  в АОП 00446-2020-0002 от 20.02.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2020-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 - 02.04.2020г.

Съобщения ценови предложения - 11.05.2020г.

Решение на комисията - 21.05.2020г.

Доклад на комисията - 21.05.2020г.

Протоколи от работа на комисията - 21.05.2020г.

Договор за доставка - публикуван на 07.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 07.07.2020г.

Обявление за приключване на договор - публикувано на 26.07.2021г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата
Публикувана на 18.02.2020г.
с №  в АОП 00446-2020-0001 от 18.02.2020

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2020-0001

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Разяснение - 12.03.2020г.

Протокол 2 - 26.03.2020г.

Съобщения ценови предложения - 07.05.2020г.

Решение на комисията - 28.05.2020г.

Доклад на комисията - 28.05.2020г.

Протоколи от работата на комисията - 28.05.2020г.

Решение за прекратяване на процедурата по Позиция № 17 и № 19 - 06.07.2020г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 07.07.2020г.

Договори за доставка - публикувани на 07.07.2020г. /7 броя/

Обявление за приключване на договорите - публикувано на 26.07.2021г. /7 броя/Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД”
с №  в АОП 9088147 от 09.05.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 9088147

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи от работата на комисията 04.06.2019г.

Заповед Н216 04.06.2019г.

Заповед Н232 11.06.2019г.

Договор за доставка 27.06.2019г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2019-0002 от 12.03.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2019-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 23.04.2019

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 16.05.2019

Решение за избор на изпълнител 28.05.2019г.

Доклад от комисията 28.05.2019г.

Протоколи от работата на комисията 28.05.2019г.

Обявление за възложена поръчка - 23.07.2019г.

Договор за доставка - 23.07.2019г.

Обявление за приключване на Договор за обществена поръчка - публикувано на 08.07.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2019-0001 от 19.02.2019

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2019-0001

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 28.03.2019г.

Протокол 4 - 13.05.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 20.05.2019г.

Решение за избор на изпълнител - 28.05.2019г.

Доклад от работа на комисията - 28.05.2019г.

Протоколи от работата на комисията - 28.05.2019г.

Обявление за прекратени позиции - 13.06.2019г.

Обявление за възложена поръчка - 23.07.2019г.

Договори за доставка - 23.07.2019г.

Обявления за приключване на договори за обществена поръчка - 08.07.2020г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на консумативи и реактиви за хематологични изследвания”
с №  в АОП 00446-2018-0004 от 17.12.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол - 10.01.2019г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 24.01.2019г.

Протоколи от работата на комисията

Доклад на комисията - Дата на публикуване 01.02.2019г.

Решение за избор изпълнител - Дата на публикуване 01.02.219г.

Договор за доставка - Дата на публикуване 07.03.2019г.

Обявление - Дата на публикуване 07.03.2019г.

Обявление за приключване на договор за доставка - публикуван на 05.03.2020г.

 Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД
Публикувана на 29.03.2018г.

Връзка към сайта на АОП

Обява ОП

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи от работата на комисията

Заповед за избор на изпълнител

Заповед за смяна на изпълнител

Договор за доставка

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2018-0003 от 08.03.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

Договор за доставка - 09.07.2018г.

Обявление - 09.07.2018г.

Обявления за приключване на договор - 19.07.2019г.

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
с №  в АОП 00446-2018-0002 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 от 26.03.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

Договори за доставка - 09.07.2018г.

Обявление - 09.07.2018г.

Обявления за приключване на договори - 19.07.2019г.

 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

С предмет: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на "ДКЦ I-Пловдив" ЕООД - договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП"
с №  в АОП 00446-2018-0001 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0001

Техническа спецификация

Решение за откриване на процедура

Обявление

Борсов договор

Обявление за приключване на договор - публикувано на 16.06.2022г.

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0002
Публикува на дата 20.03.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови приложения

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 18.05.2017

Договор за доставка - публикуван на 17.07.2017г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 16 /шестнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0001
Публикува на дата 09.02.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Разяснение по въпрос

Протокол 2

Съобщение

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение номер 169 - дата на публикуване 29.05.2017

Договори за доставка - дата на публикуване 18.07.2017ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на фабрично ново медицинско оборудване- стационарен графичен рентгенов апарат и машина за проявяване на рентгенови и мамографски филми за извършване на медицински графични изследвания” с уникален № в АОП 00446-2016-0003
Публикува на дата 12.08.2016г.

Документи за сваляне:

Документация

Приложения и проектодоговор

Обявление

Решение

РАЗЯСНЕНИЕ от 29.08.2016

Съобщение

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Сключен договор

Обявление за възложена поръчкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Диагностично-консултативен център I-Пловдив" ЕООД
Уникален номер в АОП 9051970
Публикува на дата 01.04.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №1 от 14.04.2016

ДоговорОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ 1-Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Уникален номер в АОП 00-446-2016-00002
Публикува на дата 15.02.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.04.2016

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Съобщение - от 25.04.2016

Протоколи от работата на комисията

Решение №173

Договор с Медикъл имиджОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД – клинична лаборатория и медицински кабинети в 17 /седемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.
Уникален номер в АОП 00446-2016-0001.
Публикува на дата 11.01.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 свали от тук

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Протоколи от работата на комисията

Решение №172

Решение АОП

Договори за доставкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Протоколи и решение от работата на комисията.

Договор с Аквахим 2015.Справка за възстановени гаранции за участие по ЗОП 2015


Справка за възстановените гаранции за изпълнение на договор ЗОП 2014

Справка за датата и основанието за приключване на договори за обществени поръчкиОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

С предмет: “Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" –ренген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.” Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446 – 2015 – 0001 в регистъра на АОП..
Дата 02.02.2015г.
Документация за сваляне!

Съобщение за отваряне на ценови предложения по пл.№ 3

Протоколи и решения от работата на комисията

Сключен договор по ЗОПОТКРИТЕ ПРОЦЕДУРА

Открита обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД - клинична лаборатория и медицински кабинети в 20 /двадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата."
Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446-2014-0003 от регистъра на АОП.
Дата 17.12.2014г.
Документация за сваляне!

Протокол от събранието на Работна комисия

Съобщение за отваряне на ценови предложения  в плик 3  от  офертите.

Протоколи от работата на комисията и решения за обявяване на изпълнители и решения за прекратяване.

Сключени договори по ЗОППУБЛИЧНА ПОКАНА

Протокол и специфиакция изтеглете от тук!

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на многофункционален стационарен дигитален ехокардиограф и 3-канален ЕКГ холтер"

Справка за извършенo плащане по договор изтеглете от тук!

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ I - Пловдив" - клинична лаборатория, ренген и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедуратаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:"Изпълнение на енергоефективни мерки в "ДКЦ I - Пловдив" ЕООД - Подмяна на дограма в крило "Запад" и крило "Север""Справки за извършени плащания по договорВътрешни правила за поддържането на Профила на купувача:
Документ 1
Документ 2