• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Партида в АОП на ДКЦ- 1 Пловдив ЕООД - 446

Лица за контакт:
1. Юлия Ангарова- тел. 032/626124
2. Мина Згуровска- тел./ факс 032/624897
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. гр. Пловдив пл. Понеделник пазар №5Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД
Публикувана на 29.03.2018г.

Връзка към сайта на АОП

Обява ОП

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

Протоколи от работата на комисията

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2018-0003 от 08.03.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
с №  в АОП 00446-2018-0002 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 от 26.03.2018г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Протоколи от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител - 16.05.2018г.

Доклад на комисията - 16.05.2018г.

 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

С предмет: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на "ДКЦ I-Пловдив" ЕООД - договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП"
с №  в АОП 00446-2018-0001 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0001

Техническа спецификация

Решение за откриване на процедура

Обявление

Борсов договор

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0002
Публикува на дата 20.03.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови приложения

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 18.05.2017

Договор за доставка - публикуван на 17.07.2017г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 16 /шестнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0001
Публикува на дата 09.02.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Разяснение по въпрос

Протокол 2

Съобщение

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение номер 169 - дата на публикуване 29.05.2017

Договори за доставка - дата на публикуване 18.07.2017ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на фабрично ново медицинско оборудване- стационарен графичен рентгенов апарат и машина за проявяване на рентгенови и мамографски филми за извършване на медицински графични изследвания” с уникален № в АОП 00446-2016-0003
Публикува на дата 12.08.2016г.

Документи за сваляне:

Документация

Приложения и проектодоговор

Обявление

Решение

РАЗЯСНЕНИЕ от 29.08.2016

Съобщение

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Сключен договор

Обявление за възложена поръчкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Диагностично-консултативен център I-Пловдив" ЕООД
Уникален номер в АОП 9051970
Публикува на дата 01.04.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №1 от 14.04.2016

ДоговорОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ 1-Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Уникален номер в АОП 00-446-2016-00002
Публикува на дата 15.02.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.04.2016

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Съобщение - от 25.04.2016

Протоколи от работата на комисията

Решение №173

Договор с Медикъл имиджОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД – клинична лаборатория и медицински кабинети в 17 /седемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.
Уникален номер в АОП 00446-2016-0001.
Публикува на дата 11.01.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 свали от тук

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Протоколи от работата на комисията

Решение №172

Решение АОП

Договори за доставкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Протоколи и решение от работата на комисията.

Договор с Аквахим 2015.Справка за възстановени гаранции за участие по ЗОП 2015


Справка за възстановените гаранции за изпълнение на договор ЗОП 2014

Справка за датата и основанието за приключване на договори за обществени поръчкиОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

С предмет: “Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" –ренген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.” Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446 – 2015 – 0001 в регистъра на АОП..
Дата 02.02.2015г.
Документация за сваляне!

Съобщение за отваряне на ценови предложения по пл.№ 3

Протоколи и решения от работата на комисията

Сключен договор по ЗОПОТКРИТЕ ПРОЦЕДУРА

Открита обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД - клинична лаборатория и медицински кабинети в 20 /двадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата."
Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446-2014-0003 от регистъра на АОП.
Дата 17.12.2014г.
Документация за сваляне!

Протокол от събранието на Работна комисия

Съобщение за отваряне на ценови предложения  в плик 3  от  офертите.

Протоколи от работата на комисията и решения за обявяване на изпълнители и решения за прекратяване.

Сключени договори по ЗОППУБЛИЧНА ПОКАНА

Протокол и специфиакция изтеглете от тук!

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на многофункционален стационарен дигитален ехокардиограф и 3-канален ЕКГ холтер"

Справка за извършенo плащане по договор изтеглете от тук!

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ I - Пловдив" - клинична лаборатория, ренген и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедуратаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:"Изпълнение на енергоефективни мерки в "ДКЦ I - Пловдив" ЕООД - Подмяна на дограма в крило "Запад" и крило "Север""Справки за извършени плащания по договорВътрешни правила за поддържането на Профила на купувача:
Документ 1
Документ 2